Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
19 septembre 2014 5 19 /09 /septembre /2014 14:42

 

 

000032

 

 

Le collectif  " Bidasoaldeko Lagunak" composée de différentes associations de quartier, de naturalistes et de groupes écologistes, demande aux administrations publiques d’aborder dès à présent la gestion active des zones humides de Txingudi  


Les groupes signataires: naturalistes, écologistes et la fédération de  AAVV, sachant que le 19 Septembre les institutions signataires du Plan spécial de protection et de récupération de Txingudi (Gouvernement Basque, le Conseil provincial de Gipuzkoa et les municipalités de Irun et Hondarribia) vont se réunir à nouveau, affirme avoir reçu avec satisfaction cette nouvelle.


Nous espérons que cette nouvelle réunion indique un réel intérêt à promouvoir la protection et la restauration des zones humides de Txingudi, bien que nous ne puissions oublier qu’il a du s'écouler plus de 20 ans pour que ces institutions s’assoient autour d'une table pour discuter des propositions et des priorités de la mise en œuvre définitive de la protection et récupération de Txingudi.


Nous pensons qu'il est temps de passer des paroles aux actes ainsi que  de travailler ensemble pour maximiser la protection de Txingudi paralysée durant des décennies. Dans ce contexte, nous croyons, qu’il est nécessaire de commencer, dès à présent,  à faire le point sur des actions, des priorités et des échéances.


Nous mettons un accent tout particulier sur l'urgence de déplacer les installations sportives de Plaiaundi. Nous ne devons pas oublier que la coexistence de ces deux utilisations est incompatible du fait que les besoins en matière d'accessibilité, d’éclairage, ... que nécessitent les différentes pratiques sportives, porte un préjudice notable  à la flore et la faune sauvage de cette zone humide protégée par différents moyens de protection tant au niveau autonomique, étatique qu’internationales : Plan Spécial, ZEC, ZEPA ainsi que la convention Ramsar.  Pour cette raison, nous demandons à la ville d'Irun d’étudier sérieusement les emplacements possibles des réinstallations sportives dans les zones d’Irun, du fait que l'alternative de les placer à Zubieta (Hondarribia) n’est pas envisageable, pour des questions de temps, de gestion, et, surtout, de volontés.

 
Nous demandons également, que la problématique  du reste des zones incluses dans le plan spécial soit abordé avec sérieux, responsabilité et promptitude, car il est inacceptable que beaucoup d'entre elles aujourd'huisoient exactement dans le mêle état que lorsque l'accord a été signé (Îles Bidasoa, Osinbiribil, Alunda, Lastaola ...).


Nous exigeons que toutes les autorités publiques concernées s'engagent à approuver les budgets de 2015 nécessaires pour répondre aux engagements qui ont été pris et voir au-delà de 2015.


 Nous vous encourageons à travailler avec les institutions du Labourd en ce qui concerne la protection des zones humides de Txingudi, et à  abandonner toutes les propositions qui peuvent nuire à la gestion de la biodiversité, comme le triste exemple de la passerelle au-dessus du marais sur les rives d’Hendaye.


Enfin, nous insistons sur le fait qu’une représentation des groupes signataires devrait être convoquée aux prochaines réunions  afin d'assurer la participation sociale de la gestion du patrimoine naturel de Txingudi.


 
Bidasoaldeko Lagunak
- Eguzki Bidasoaldea antinuklear ekologista eta
- Itsas Enara Elkartea Ornithologie
- Ekologistak Martxan Gipuzkoa
- SEO / BirdLfe-Donostia
- Fédération AA.VV OIASSO 2000 Elkarteen Auzo federazioa


 

Hainbat auzo elkarte, talde naturalista eta erakunde ekologista biltzen duen “BIDASOALDEKO LAGUNAK” KOLEKTIBOAK TXINGUDIKO HEZEGUNEEN KUDEAKETA AKTIBOA BULTZA DEZATELA ESKATZEN DIE ADMINISTRAZIO PUBLIKOEI


Behean sinatu dugun Auzo Elkarteen federazioak eta talde naturzaleek eta ekologistek, Txingudi Babesteko eta Errekuperatzeko Plan Berezia sinatu zuten instituzioak (Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Irun eta Hondarribiko Udalak) datorren irailaren 19an berriro bilduko direla jakinik, hitzordu berri hori poztasunez eta itxaropenez jaso dugula adierazi nahi dugu, horrek Txingudiko hezeguneen babespen eta errekuperazioan aurrera egiteko benetako interesa dagoela adierazten baitu gure ustez. Hala ere, ezin dugu ahaztu 20 urte baino gehiago igaro behar izan direla aipatutako instituzioak mahai baten inguruan esertzeko eta Txingudiko babespena eta errekuperazioa behin betiko gauzatzeko proposamenak eta lehentasunak aztertzen hasteko.


Gure ustetan, Txingudiko babespenak azken bi hamarkadetan ezagutu duen geldialditik ateratzeko, hitzetatik ekintzetara pasatzeko eta elkarrekin lan egiteko garaia da. Hori dela eta, aipatu bileran ekimenak, lehentasunak eta epeak zehazten hastea guztiz garrantzitsua iruditzen zaigu.


Plaiaundiko kirol instalazioen lekualdatzea azpimarratu nahi dugu. Lehengoratze ekologikoa behin betiko gauzatzea eragozten duen espazioaren okupazioaz gain, ezin dugu ahaztu bi aktibitate horien elkarbizitza ezinezkoa dela, kirol jarduerek behar duten irisgarritasun, argiztapen… baldintzek modu esanguratsuan kaltetzen baitiete hainbat babespen figura autonomiko, estatal eta nazioartekoen bidez (Plan Berezia, ZEC, ZEPA eta RAMSAR hitzarmen) babestutako hezegune honen fauna eta flora basatiari. Arrazoi horiengatik guztiengatik, Irungo Udalari, Irunen bertan, balizko beste kokapen batzuk seriotasunez aztertzea eskatzen diogu, Zubietan (Hondarribian) berkokatzeko aukera, kudeaketa, denbora eta, batez ere, borondate kontuak direla eta, bideraezina dela argi geratu baita.


Plan Berezian dauden gainontzeko inguruneen problematika ere seriotasunez, erantzunkizunez eta azkartasunez mahaigaineratzea eskatzen dugu, izan ere, ez baita onargarria horietako gehienak (Bidasoako Irlak, Osinbiribil, Alunda, Lastaola…) gaur egun akordioa sinatu zen garaian zeuden bezala jarraitzea.


Eran berean, Administrazio Publiko guztiei exigitzen diegu ere, 2015eko eta datozen urteetako diru aurrekontuetan hartutako konpromisoak aurrera eramateko beharrezko aurrekontu-sailak onartzeko.


Txingudiko hezeguneen babespenaren bidean, Lapurdiko instituzioekin elkarrekin lan egiteko animatzen diegu ere, biodibertsitatearen kudeaketan negatiboki eragin dezaketen proposamenak baztertuz. Hendaiako paduraren ertzan altxatutako plataforma proposamen kaltegarri horien adibiderik argiena eta tristeena iruditzen zaigu.


Azkenik, datozen bileretan, sinatu dugun Auzo Elkarteen federazioaren eta talde naturzaleen eta ekologisten ordezkaritza bat egotea eskatu nahi dugu, modu horretan Txingudiko ondare naturalaren kudeaketan gizartearen parte hartzea bermatzeko.


  Bidasoaldeko Lagunak

-          Eguzki Bidasoaldea antinuklear eta ekologista

-          Itsas Enara Ornitologia Elkartea

-          Ekologistak Martxan Gipuzkoa

-          SEO/BirdLife

-          Federacion AA.VV OIASSO 2000 auzo elkarteen federazioa


 

    EL COLECTIVO “BIDASOALDEKO LAGUNAK” compuesto por diversas agrupaciones vecinales, naturalistas y ecologistas, SOLICITAN A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS QUE ABORDEN “YA” LA GESTIÓN ACTIVA DEL HUMEDAL DE TXINGUDI


Los grupos naturalistas, ecologistas y la federación de AAVV abajo firmantes, conocedores de que el próximo 19 de septiembre las instituciones firmantes del Plan Especial de Protección y Recuperación de Txingudi (Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa, y Ayuntamientos de Irun y Hondarribia) van a volver a reunirse, queremos manifestar que hemos recibido con satisfacción y esperanza la noticia de esta nueva reunión, pues ello indica que hay un interés real de avanzar en la protección y recuperación de los humedales de Txingudi, aunque no podemos olvidar que han tenido que trascurrir más de 20 años para que dichas instituciones se sienten en torno a una mesa para analizar las propuestas y prioridades, de cara a la ejecución definitiva de la protección y recuperación de Txingudi.


Entendemos que es el momento de pasar de las palabras a los hechos, y que es hora de trabajar conjuntamente para sacar la protección de Txingudi de la paralización a la que se le ha condenado durante décadas. Por esta razón, creemos que en dicha reunión es necesario comenzar ya a concretar actuaciones, prioridades y plazos.


Queremos hacer especial hincapié en la urgencia del traslado de las instalaciones deportivas de Plaiaundi. No debemos olvidar que la convivencia de estos dos usos resulta incompatible, pues las necesidades de accesibilidad, iluminación,… que requiere la práctica deportiva, perjudican notablemente  a la flora y fauna salvaje de esta zona húmeda protegida por medio de diversas figuras de protección autonómicas, estatales e incluso internacionales: Plan Especial, ZEC, ZEPA y Convenio Ramsar. Por esa razón, pedimos al Ayuntamiento de Irun que estudie con seriedad posibles ubicaciones de las instalaciones en terrenos de Irun, pues la alternativa de ubicarlas en Zubieta (Hondarribia), por cuestiones de tiempo, de gestión y, sobre todo, de voluntades, ha quedado demostrado que es muy cuestionable.


Pedimos, del mismo modo, que la problemática del resto de zonas incluidas en el Plan Especial se aborde con seriedad, responsabilidad y prontitud, pues no es de recibo que muchas de ellas continúen  a día de hoy exactamente igual que cuando se firmó el acuerdo (Islas del Bidasoa, Osinbiribil, Alunda, Lastaola,…).


Exigimos a todas las Administraciones Públicas implicadas a que se comprometan a aprobar en los presupuestos de 2015 y siguientes, las partidas necesarias para hacer frente a los compromisos adquiridos.


Les animamos a trabajar conjuntamente con las instituciones de Lapurdi en la protección de los humedales de Txingudi, abandonando todas aquellas propuestas que puedan repercutir negativamente en la gestión de la biodiversidad, como el triste ejemplo de la pasarela sobre la marisma en la ribera de Hendaia.


Finalmente, insistimos en solicitar que en las próximas reuniones se convoque a una representación de los grupos ecologistas firmantes, para garantizar así la participación social en la gestión del patrimonio natural de Txingudi.


 

                Bidasoaldeko Lagunak

-          Eguzki Bidasoaldea antinuklear eta ekologista

-          Itsas Enara Ornitologia Elkartea

-          Ekologistak Martxan Gipuzkoa

-          SEO/BirdLfe-Donostia

-          Federacion AA.VV OIASSO 2000 auzo elkarteen federazioa

Partager cet article
Repost0

commentaires